Mevzuatlar > Darıca Kent Konseyi

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 -(1) Bu Yönetmelik; 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 –

       Darıca Kent Konseyi; kent yaşamında, kent vizyonunun tanımlanmasını, kentlilik ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, yönetişim ve yerinden yönetim anlayışını, kentin ve kentlilerin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir oluşumdur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

 

DarıcaKent Konseyinin Oluşumu

 

    Madde 5 –

        Darıca Kent Konseyi Mahalli İdareler genel seçimlerinden sonra, yönetmeliğin 5. maddesi doğrultusunda yeniden oluşturulur.

Kent Konseyinin Görevleri

       Madde 6 -

      a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

      b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

     c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

     ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

     d)Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

     e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

    f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

     g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

    ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

    h)Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

    ı)Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Kent Konseyinin Çalışma ilkeleri

       Madde 7 -  Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.( Kent Konseyi Yönetmeliği 7.madde.)

    a)  YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

    b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

    c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

   ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

    d)Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

    e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

 

    Kent Konseyi Üyeliği

 

    Madde 8 -

          DarıcaKent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

    a)Darıca Kaymakamı veya temsilcisi,

    b) Darıca Belediye başkanı veya temsilcisi,

    c) Sayısı 10'u geçmemek üzere Darıca Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

    ç) Darıca Belediye Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının, toplam muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

    d) Darıca Belediye’si sınırlarında teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

    e) Darıca da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

    f) Darıca Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

     Organları

       Madde 9 -  Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

       a) Genel Kurul

       b)Yürütme Kurulu

       c) Meclisler ve çalışma grupları

       d) Kent konseyi başkanı

       Genel Kurul

       Madde 10 –

 Genel Kurul; Darıca Kent Konseyinin en yetkili karar organıdır. ( Yönetmelik 8.madde )

a) Genel Kurula Kent Konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulundan en yaşlı üye genel kurulu yönetir.

b) Genel Kurulda divan; biri başkan, biri Genel Sekreter, diğer ikisi Genel Kurulun seçtiği toplam dört kişiden oluşur.

c) Genel Kurul yılda ikiden az olmamak üzere toplanır.

d) Genel Kurul, gerektiğinde olağanüstü toplantı için Konsey Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile ya da üye tam sayısının dörtte birinin Genel Sekreterliğe yazılı  başvurusu ile toplanır.

e) Genel Kurul, kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır.

f) Yönerge değişikleri, üye tam sayısının salt çoğunluğunun olduğu oturumlarda oy çokluğu ile karara bağlanır.

g)Yerel seçimlerin yenilenmesi ile Kent Konseyi,  Belediye Başkanı’nın daveti ile toplanır.

h) Genel Kurul, Konsey Yürütme Kurulu’nun belirlediği gündemle toplanır. Ancak gündem maddelerine geçmeden önce en   az 15 üyenin yazılı önerisi ve Genel Kurul’un kabulü halindegündeme madde eklenebilir.

 

    Yürütme Kurulu

 

Madde 11-

a)  Her ay toplantı yapacak olan yürütme kurulu kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az 7 kişiden oluşur. Toplantıyı Kent Konseyi başkanı veya yokluğunda en yaşlı yürütme kurulu üyesi başkanlık eder.                                                                                                         

b) Genel Kurulun gündemini belirler,                                                                                             

c) İlk toplantısında Kent Konseyi Genel Sekreterini 5 yıllık süre için Darıca Belediye Başkanı’nın önerdiği üç aday arasından seçer.                                                                                                                      

d)Kent Konseyi Genel Sekreteri Yürütme Kurulunun Doğal üyesidir.                                                             

e)Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, yürütme kurulu üyesi olarak çağrılır.                                                                                                 

f)Genel Kurul’u olağan üstü toplantıya çağırır.                                                                                             

g)Yürütme Kurulu birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.                                                                                                                                                                                                              

h)İkinci dönem seçilen Yürütme Kurulu yerel seçimler yapılıncaya kadar görevde kalır.                                     

ı)Yerel seçimler sonrasında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yürütme kurulu üyeleri yenilenir.

j)Genel Kurul’un uygun görmesi halinde gündeme ilişkin konularda bildiriler sunulmasını ilgili kişi ve kuruluşlara önerir, teşvik eder.                                                                 

k) Her yılın ilk çeyreğinde Genel Kurul’u oluşturan üyelerin isimleri güncelleştirir ve Genel Kurul divan başkanlığına sunulur. Yürütme Kurulu yeni Genel Kurul üyelik müracaatlarını değerlendirme ve olumlu ya da olumsuz karar verme yetkisine sahiptir.                      

l) Gerektiğinde Genel Kurul’ca tartışılmak üzere Konsey adına çalışmaları başlatır.             

m)Genel Kurul’un aldığı kararları uygular ve sonuçlarını izler.                                             

n)Her ay toplantı yapacak olan yürütme kuruluna Kent Konseyi başkanı yokluğunda en yaşlı yürütme kurulu üyesi başkanlık eder.

   

 

 

Meclisler ve Çalışma Grupları

 

Madde 12-  

a) Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Sportif ve benzeri alanlarda Kent Konseyi çalışmaları alanında ihtiyaç duyuldukça Genel Kurul Kararı ile meclisler ve çalışma grupları oluşturulur.

b) Meclisler ve çalışma grupları çalışma usul ve esaslarını hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar.

c) Meclis ve Çalışma Grupları; esas olarak üretim grubu anlayışı  ile yaptıkları çalışmaları Yürütme Kurulunda görüşülmesi için Genel Sekreterliğe sunar.

 

 Kent Konseyi Başkanı

 

 Madde 13( Yönetmelik 7. madde)

    1)Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

    2)Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

    3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

    4) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder.

 

Genel Sekreterlik

 

Madde 14 – Yönetmelik 8. mad.)

    1)Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

    2) Kent konseyi genel sekreteri, 6. Maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

    3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

 

Genel Sekreterin Görevleri

 

Madde 15-

a)Kent Konseyi’nce alınan kararların, kamuya mal edilmesi, yetkili organlara ulaştırılması ve uygulamaya konulmasını takip etmek ve Yürütme Kurulu’nu bilgilendirmek,

b)Ofisi oluşturmak, ofis, sekretarya hizmetlerinin işleyişi ve Kent Konseyi bütçesini yönetmek,

c)Sekretarya hizmetleri ve üyelik ilişkilerini Darıca Kent Konseyi için belirlenen  mekânda sürdürmek,

d)Konsey kararlarının, Kent Konseyi ofisinde ve halka açık tutulmasını sağlamak,

e)Kamu ve diğer kurum, kuruluşlarla Kent Konseyi çalışmaları arasında koordinasyonu sağlamak.

f)Genel Kurul Kararı ile oluşturulan Meclis ve Çalışma Gruplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı hizmetleri yürütmek, bu çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

g)Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda Darıca Kent Konseyini temsil etmektir.     

   

Sekretarya Hizmetleri

 

Madde 16-

a)Darıca Kent Konseyi’nin sekretarya hizmetleri, Darıca Belediye Başkanı tarafından önerilecek ve Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

b)Darıca Kent Konseyi Sekretaryası hizmetlerini yürüten personel Genel Sekretere karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Toplantı ve Görüşme Usulü

 

 Madde 17 –

1)Darıca Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 2)Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

 

 Görüşlerin ilanı

 

 Madde 18-

 1) Darıca Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

 

 Yönerge Çıkarma

 

 Madde 19 –

1)Kent konseyi genel kurulu İçişleri Bakanlığınca yayınlanan Yönetmeliğe ve Darıca Kent Konseyi Yönergesine aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.

Geçici Madde

a) Darıca Kent Konseyi Genel Kurulu Logo seçimi, çalışma meclisleri ve çalışma grupları ile ilgili yönergelerin hazırlanması, tanzim ve tasnifi ile ilgili yetkiyi bir sonraki genel kurula kadar yürütme kuruluna vermiştir.

b) Darıca Kent Konseyi Genel Kurulu ve yürütme kurulu üyeleri gönüllülük esasına dayalı olarak toplantılara iştirak etmesi gerektiğinden huzur hakkından feragat etmişlerdir ve bundan sonraki üyeler için de böyle bir hak ortaya çıkmayacaktır.

c) Darıca Kent Konseyi Bütçesi II. Genel Kurul toplantısında belirlenecek olup, bu süre zarfında yapılan harcamalar; ilgili yönetmelik gereğince Darıca Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

 

Kent Konseyinin Mali Yapısı